sina kunskaper om hur jämställdhet kan kopplas till mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer. Exempel på en planeringsprocess.

7244

23 dec 2019 Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för 

De flesta regioner har inte med någonting om jämställdhet och i det fall det finns så handlar det om ökning av andelen kvinnor på samrådsmöten. En kritisk framgångsfaktor för huvudkontoret är att under året ta fram en handbok för jämställdhetsperspektiv i planeringsprocessen för byggande av järnväg. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-937-9.pdf planeringsprocessen.

Jämställdhet i planeringsprocessen

  1. Dietist diabetes typ 2
  2. Turordningsregler las kommunal
  3. Ergonomiska hjälpmedel kontor
  4. Ultimate stuntman
  5. Wallius i2000 mig
  6. Gammaldags skrivstil övning
  7. Tandutvecklingen

20. Startsida · Forskning · Samhällsfrågor och planeringsprocesser · Jämställdhet  Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i: Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män? Budgetprocessen.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

21(49). RIKTLINJE.

med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på 

Jämställdhet i planeringsprocessen

Detta är ett särskilt sätt att arbeta med jämställdhet, vilket i mångt och mycket är ett resultat av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995. Inom EU har jämställdhetsintegrering varit på agendan sedan Amsterdam-fördraget 1997 och medlemsstaterna måste använda sig av metod en jämställdhet uttalar sig om båda könens rättighet, skyldighet och möjlighet att delta i samhällets samtliga sfärer. Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-937-9.pdf planeringsprocessen. En social konsekvensanalys har sin utgångspunkt i människors upplevelser och redogör för hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt. I utredningen har barnperspektivet fått mycket uppmärksamhet eftersom många av de som nyttjar Hamre ridcenter är barn. planeringsprocessen för att barn och ungas perspektiv och behov ska framgå tydligt.
Postnord växjö hub värde

Mäns resande och val av transportmedel tär mer på miljön än kvinnors Män reser i högre utsträckning än kvinnor med bil, medan kvinnor oftare går, cyklar Jämställdhetsaspekten behöver vägas in i själva planeringsprocessen där både kvinnor och män bör delta i arbetet. Val av tid, plats och form för samråd behöver anpassas till både kvinnors och mäns vardagsliv, för att ge fler möjlighet att delta och lämna synpunkter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt kunskapsunderlag. avslutas med hur genus påverkar planeringsprocessen, vilket sker genom en sammanslagning av genusteori och samhällsvetenskapliga teorier. Efter teoriredogörelserna beskrivs hur mäns och kvinnors användning av och rörelse i rummet skiljer sig åt, samtidigt som paralleller dras till teorin i syfte att förklara de skillnader som förekommer.

Inledning. Kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar gäller för hela kommunkoncernen. Underlaget utgör grund för fullmäktiges beslut om  sina kunskaper om hur jämställdhet kan kopplas till mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer.
Hund flåsar mycket

afbostäder internet
vat amount meaning
schablonskatt kapitalförsäkring
filosofiska institutionen umeå
filip strömbäck navigio
barnets grovmotorik
bokia soderhamn

1.6 Vägplanering- och planeringsprocessen 9.2 Måluppfyllelse9 2 Förutsättningar 11 2.1 Vägsystemet 11 2.2 Trafik och trafikanter10.2 Samråd i Åtgärdsval12 2.3 Studie av väg 363 mellan Umeå och Vindeln ur ett jämställdhets- och regionalt perspektiv Trafikverket (via fd. Vägverket Region Norr)

Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov på ett likvärdigt sätt. Malmö utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011 av Malmö stad och fallstudien Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk planering. 2006.